استــارت آپ هــا

فرتاک

استارت آپ فرتاک، با مدیریت خانم دکتر سیده رضیه موسوی متین، فعالیت خود را از سال 1399 در شتابدهنده ژاتاک با هدف ریزازدیادی گیاه زینتی هاورتیا آغاز نموده است و با استفاده از خدمات شتابدهی ژاتاک موفق به بهینه سازی پروتکل تکثیر تجاری و تولید انبوه این گیاه گردیده است.

نیتاژن

استارت آپ نیتاژن، با مدیریت آقای مهندس مهدی جابری، فعالیت خود را از سال 1399 در حوزه تخصصی ریزازدیادی آغاز نموده است و با استفاده از خدمات شتابدهی ژاتاک موفق به بهینه سازی پروتکل تکثیر تجاری و تولید انبوه گیاه زینتی زامیفولیا بلک و گیاه دارویی زنجبیل گردیده است.

کاوش

استارت آپ کاوش، با مدیریت خانم مهندس فهیمه السادات میرعطایی، فعالیت خود را از سال 1399 در حوزه تخصصی ریزازدیادی آغاز نموده است و با استفاده از خدمات شتابدهی ژاتاک موفق به بهینه سازی پروتکل تکثیر تجاری و تولید انبوه گیاه زینتی پپرومیا ابلق و آناناس گردیده است.

ره پویان ویستا کاوش ژن

استارت آپ ره پویان ویستا کاوش ژن، با مدیریت آقای مهندس علی خسرو نژاد، فعالیت خود را از سال 1400 در شتابدهنده ژاتاک با هدف تولید ریشه مویین در گیاه دارویی آستاراگالوس آغاز نموده است و با استفاده از خدمات شتابدهی ژاتاک به موفقیت های قابل قبولی دست یافته است.