عقد تفاهم نامه همکاری

عقد تفاهم نامه همکاری

شتابدهنده ژاتاک به عنوان اولین شتابدهنده تخصصی کشت بافت گیاهی در قالب تفاهم نامه ای همکاری خود را با مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در تاریخ 05/08/1400 آغاز کرده است.

موضوع همکاری :

  • ارائه دوره های آموزشی مشترک
  • بهره مندی واحدهای فناور و شرکت ها از خدمات آموزشی و دوره های برگزار شده توسط طرفین
  • بهره مندی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشدزیست فناوری از امکانات و مشاوره های موجود در شتابدهنده
  • همکاری دو طرفه در زمینه معرفی و استقرار تیم های فناوری جهت استقرار در مرکز رشد و شتابدهنده
  • کمک به ارتقای تیم های فناور مستقر در مرکز رشد در جهت توسعه محصول و تکمیل زنجیره تولید