پـذیـــرش

نحوه پیوستن به ژاتاک شما می توانید بر اساس توانایی و علاقمندی خود، با تکمیل فرم های مربوطه، به شتابدهنده ژاتاک بپیوندید و از مزایای حضور در شتابدهنده بهرمند شوید.

درخواست فضای کار

* لطفا تمامی فیلد های فرم را به صورت کامل پر کنید *

درخواست مشاوره

* لطفا تمامی فیلد های فرم را به صورت کامل پر کنید *

دریافت فرم های کامل ثبت ایده و طرح

* لطفا تمامی فیلد های فرم را به صورت کامل پر کنید *

1) مشخصات کلی
2) مشخصات متقاضی
حوزه فعالیت
مشخصات تیم فناور
3) جزئیات طرح